Warranty Upgrade

5WS0E972474Y Depot/CCI upgrade from 3Y Depot/CCI; ThinkPad X15.300,00 ден.
5WS0E972075Y Depot/CCI upgrade from 3Y Depot/CCI; ThinkPad X111.000,00 ден.
5WS0A232594Y Depot/CCI upgrade from 3Y Depot/CCI; ThinkPad T14/T154.300,00 ден.
5WS0A230025Y Depot/CCI upgrade from 3Y Depot/CCI; ThinkPad T14/T159.500,00 ден.
5WS0W366004Y Depot/CCI upgrade from 2Y Depot/CCI; IdeaPad 340 C340, L3402.700,00 ден.
5WS0K763443Y Depot/CCI upgrade from 2Y Depot/CCI; IdeaPad Yoga C740, Y5402.050,00 ден.
5WS0K756493Y Depot/CCI upgrade from 2Y Depot/CCI; IdeaPad Gaming 31.580,00 ден.
5WS0W365694Y Depot/CCI upgrade from 2Y Depot/CCI; IdeaPad Yoga C740, Y5403.500,00 ден.
5WS0D809914Y Depot/CCI upgrade from 3Y Depot/CCI; ThinkCenter V5302.990,00 ден.
5WS0T053135Y Depot/CCI upgrade from 3Y Depot/CCI; ThinkCenter V5303.550,00 ден.
5WS0W365704Y Depot/CCI upgrade from 2Y Depot/CCI; AIO 3401.580,00 ден.

Во оваа категорија нема Артикли што ќе бидат наведени.